Библиографический указатель
 
 

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) - головна спеціалізована книгозбірня України з питань архітектури, будівництва, декоративно-прикладного мистецтва, житлово-комунального господарства та інших суміжних галузей.

Створена в 1944 р. як структурний підрозділ Української філії Академії архітектури СРСР. За період своєї діяльності бібліотека зібрала унікальні галузеві фонди видань ХVI-ХХ ст., яких налічується майже 400 тис. примірників. Фонд бібліотеки - це книги і брошури, періодичні видання, наукові та науково-технічні збірники, ілюстративні матеріали, фонд дисертацій, нормативно-технічна документація.
Одним із напрямків роботи є видавнича діяльність. В бібліотеці започатковано бібліотечні серії "Видатні будівельники України (1996), "Видатні зодчі України (1997), "Особистість" (2001), в яких видаються бібліографічні покажчики про людей архітектурно-будівельного комплексу України. Бібліографічні покажчики засобами бібліографії висвітлюють життя та діяльність видатних фахівців архітектурно-будівельної науки та практики. Кожна така праця збагачує духовну культуру українського народу. За цей час були видані добротні бібліографічні покажчики про будівельників М.С. Буднікова, М.М. Жербіна, києвознавця В.В. Ковалинського, архітекторів В.Г. Заболотного, В.В, Городецького, П.Ф. Альошина, І.Ю. Каракіса.
Разом з регіональним відділенням "Розвиток будівельної науки і техніки" Академії будівництва України бібліотека почала видавати Серію історичних нарисів "Видатні українські вчені та інженери-будівельники" (1997). Видано чотири випуски, до яких ввійшла інформація про 39 вчених-будівельників.
Іще одним витком розвитку наукової та просвітницької діяльності бібліотеки стало створення бібліотечного клубу "Національні святині" (1999). Метою створення бібліотечного клубу є популяризація творчості відомих і невідомих, маловідомих та видатних архітекторів, будівельників, мистецтвознавців, краєзнавців, істориків, які своєю працею відкривають нові сторінки у вітчизняній культурі, архітектурі та будівництві, пишуть історію розвитку будівельного комплексу, історію України. Членами клубу є архітектори, мистецтвознавці, науковці, майстри декоративно-прикладного мистецтва.
Адреса бібліотеки:
04070 Київ-70 Контрактова пл. 4,
тел./факс (044) 416-03-10, тел. (044) 417-63-87, 417-65-76, 417-67-42.

Йосип Юлійович Каракіс
(1902 - 1988)

Бібліографічний покажчик
Йосип Юлійович Каракіс: Бібліографічний покажчик / Редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) [та ін.]; ДНАББ імені В.Г. Заболотного. - К.: Укрархбудінформ, 2002. - 52с.: іл. - (Видатні зодчі України).

У бібліографічному покажчику із серії "Видатні зодчі України" зібрано матеріали про українського архітектора ХХ ст. Й.Ю. Каракіса, зокрема, відомості про його авторські проектні роботи та друковані праці.
Покажчик розрахований на науковців, архітекторів, мистецтвознавців, істориків, краєзнавців, екскурсоводів, студентів архітектурно-будівельних та мистецьких навчальних закладів, широкий загал громадськості.

Укладачі: Н.В. Грушитська, С.М. Кайнова, О.М. Піхур
Редакційна колегія: Г.А.Войцехівська (відповідальний редактор),
С.С. Артамонова, О.М. Піхур
Науковий консультант: І.Й. Каракіс, канд. архітектури

© Державна наукова архітектурно-будівельна
бібліотека імені В.Г. Заболотного, 2002

Передмова

Йосип Юлійович Каракіс - відомий український архітектор, творчі роботи якого ввійшли до скарбниці кращих архітектурних споруд України. За його проектами зведено сотні громадських споруд, серед яких школи, дитячі садки та інші будівлі, а також житлові будинки. Споруди архітектора прикрашають міста України, Росії, Узбекистану.
Творчий шлях Й.Ю. Каракіса тісно пов'язаний з педагогічною діяльністю.
Метою видання покажчика є дослідження та оприлюднення документальних джерел, що характеризують внесок Й.Ю. Каракіса в архітектурно-художній образ України, та ознайомлення з головними напрямами творчості архітектора.
До покажчика вміщено статтю доктора архітектури, професора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки Ю.С. Асєєва про життєвий та творчий шлях Й.Ю. Каракіса.
Основу бібліографічного покажчика склали каталоги, картотеки, фонди Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного. Джерелами інформації прислужилися літописи книг, журнальних та газетних статей Книжкових палат України та колишнього Радянського Союзу. Особливу увагу звернено на прикнижкову та пристатейну бібліографію. Частково опрацьовано фонд періодичних видань Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
Весь матеріал переглянуто "de visu" і проанотовано. Анотації відсутні в тих випадках, коли зміст визначений його назвою.
Інформаційне наповнення покажчика систематизовано за розділами, у розділах - подано за абеткою.

Матеріали про життя та творчість Й.Ю. Каракіса
Відомості в енциклопедичних та довідкових виданнях

1. Енциклопедія архітектурної спадщини України: Тематичний словник багатотомного видання / Укр. акад. архітектури. - К., 1995. - 366 с.
В розділі "Зодчі, будівничі, інженери, архітектурознавці" на с. 292 інформація про створення для "Енциклопедії..." персоналії архітектора Й.Ю. Каракіса, який працював у м. Києві у 1920-1930 рр.
2. Енциклопедія українознавства: Загальна частина: Перевидання в Україні. Т. 3 / Репринтне відтворення видання 1949 р. - К.: НАН України: Ін-т укр. археографії, 1995. - C. 810-1230.
В розділі "Конструктивізм і "совєтський стиль" в архітектурі України" на с. 815 відмічено житлові будинки в м. Києві за проектом Й.Ю. Каракіса.
3. Звід пам'яток історії та культури України: Енциклопедичне видання. У 28 т. [Т.] Київ. Кн. 1, ч. 1: А - Л / НАН України, НДІТІАМ [та ін.]. - К.: Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при видавництві "УЕ", 1999. - 579 с.: іл. - Бібліогр.: С. 531-546. - Рез. англ. мовою.
Про Й.Ю. Каракіса та споруди за його проектами див. на с.103, 105, 106, 204, 253, 254, 307, 332, 334 (фото Будинку Червоної Армії і Флоту, 1931 р.), 354, 424 (фото житлового будинку УВО для комскладу Червоної Армії, 1934-1937 рр.).
4. Киев: Энциклопедический справочник / Под ред. А.В. Кудрицкого. - К.: Гл. ред. УСЭ, 1986. - 767 с.: ил.
На с. 240-241 - про будинок Історичного музею, збудований в 1937 р. за проектом Й.Ю. Каракіса, як будинок художньої школи.
5. Київ: Енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1981. - 736 с.: іл.
Про Й.Ю. Каракіса згадується на с. 233 в зв'язку з будівництвом у 1937 р. будинку по вул. Володимирській, 2 (тепер - Національний музей історії України).
6. Мистецтво України: Біографічний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. - К.: Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 1997. - 700 с.
На с. 286 - інформація про родину Каракісів, батька та дочку.
7. Словник художників України / Ред. кол.: М.П. Бажан (відп. ред.) [та ін.]; АН УРСР. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1973. - 291 с.: іл.
Інформація про Й.Ю. Каракіса на с. 97.
8. Хрещатик: Культурологічний путівник. - К.: Видав. дім "Амадей": "Град ЛТД", 1997. - 159 с.
На с. 40 йдеться про звернення до барокових форм київським зодчим Й. Каракісом у зведенні будинку поблизу святої Софії (1951 р.).

Офіційні матеріали

9. Болючі питання: Сьогодні - відкриття І з'їзду архітекторів Радянської України // Пролетарська правда. - 1937. - № 130. - С. 2.
Критичні зауваження щодо житлового будинку по вул. 25 Жовтня в м. Києві. Автор проекту - архітектор Й.Ю. Каракіс.
10. Бронштейн І. За стиль соціалістичного реалізму: Сьогодні - відкриття І з'їзду архітекторів Радянської України // Пролетарська правда. - 1937. - № 130. - С. 2.
Про будинки музичної школи та житлового будинку по вул. Січневого повстання в м. Києві. Наводиться критика.
11. В Союзе архитекторов Украины // Стр-во и арх-ра. - 1959. - № 6. - С. 39; Буд-во і арх-ра. - 1959. - № 6. - С. 39.
Згадується про участь архітекторів Й. Каракіса та Є. Сінькевича у нараді з питань проектування та будівництва шкільних споруд.
12. В Союзе архитекторов Украины // Стр-во и арх-ра. - 1970. - № 7. - С. 32.
Архітектор Й.Ю. Каракіс ознайомив учасників засідання з проектом III черги київського житлового масиву Оболонь.
13. Ганс Й. Перший з'їзд архітекторів України // Соц. Київ. - 1937. - № 4. - С. 5-8.
Вміщено кольорову ілюстрацію проекту житлового кварталу над Дніпром архітектора Й.Ю. Каракіса.
14. Головко Г. Украинский Союз архитекторов // Арх-ра СССР. - 1967. - № 12. - С. 18-20.
Діяльність Спілки архітекторів України з 1933 по 1967 рр. На с. 19 - про плідну роботу під час війни (1941-1945 рр.) групи архітекторів, серед яких Й.Ю. Каракіс.
15. Головко Г.В. Творчі завдання архітекторів України у відбудові міст і сіл: Доповідь на VI Пленумі Спілки радянських архітекторів України // Творчі завдання архітекторів України у відбудові міст і сіл / Спілка рад. архітекторів УРСР. - К. - Львів: Держтехвидав України, 1946. - 87 с.
На с. 23 - про участь Й. Каракіса в конкурсі на проект планування і забудови Хрещатика.
16. Гулеватий І.Є. Наблизити творчість архітекторів до мас: Напередодні з'їзду архітекторів // Пролетарська правда. - 1937. - 6 черв. (№ 129). - С. 3.
Висловлено критичні зауваження щодо розміщення художньої школи на території колишньої Десятинної церкви. Полеміка про Генеральний план реконструкції м. Києва.
17. Заболотный В.И. Тридцать лет советской архитектуры на Украине: Доклад [на IV сессии АА УССР]. - К.: Изд-во АА УССР, 1948. - 56 с.: ил. - (АА УССР. Материалы к IV сессии).
Характеристика проектів Й.Ю. Каракіса на с. 28-29.
18. Кілессо С. Конкурс на проект повоєнної відбудови Хрещатика - пошуки національної своєрідності // Архітектурна спадщина України. Вип. 2: Національні особливості архітектури народу України. - К., 1995. - С. 161-184.
На с. 174 - конкурсний проект Хрещатика (1944 р.). Перспектива. Серед архітекторів - Й. Каракіс.
19. Корбін Ю.С. Невдалий конкурс // АРУ. - 1941. - № 2. - С. 25-28: іл.
На с. 26 - про шкільний проект Й.Ю. Каракіса під девізом "Червоні зірки". На с. 27 - фото конкурсного проекту школи (1940 р.), фасад і плани І і ІІ поверхів. На с. 28 відмічено оригінальність фасадних вирішень, поданих Й.Ю. Каракісом.
20. На першому з'їзді архітекторів України // Соц. Київ. - 1937. - № 5. - С. 40.
У складі обраного правління Спілки архітекторів України - Й.Ю. Каракіс.
21. Наукові наради відділів Академії // Вісник АА УРСР. - 1947. - № 3. - С. 37.
Про участь Й.Ю. Каракіса в обговоренні доповідей на нараді Відділу монументального живопису, скульптури і художньої промисловості.
22. Підготовка до VIII пленуму правління Спілки радянських архітекторів СРСР // АРУ. - 1940. - № 10. - С. 45.
Виділена Українським правлінням Спілки комісія з питань художньої промисловості під головуванням архітектора Й.Ю. Каракіса провела дві наради на виробничо-експериментальній базі Укрхудожпромспілки.
23. Проблемы типового проектирования школ и детских учреждений (По материалам республиканского совещания) // Стр-во и арх-ра. - 1961. - № 12. - С. 36-38.
На с. 36 - про архітектора інституту "Діпроміст" Й.Ю. Каракіса, який ознайомив учасників наради з розробленим в інституті проектом школи на 964 учні.
24. Степанов В. Конкурс на типовые проекты школьных зданий // Арх-ра СССР. - 1956. - № 12. - С. 1-7.
На с. 2 - малюнок і план проекту школи на 920 учнів для 1, 2 і 3 кліматичних районів (фасад і плани I та II поверхів). Проект (девіз "Малоповерхові"), розроблений групою архітекторів, до якої входив Й.Ю. Каракіс, одержав першу премію на Всесоюзному конкурсі на типові проекти загальноосвітніх середніх шкіл на 920 і 520 учнівських місць.
25. Съезд архитекторов Украины: Закрытие съезда // Архит. газета. - 1937. - № 40. - С. 4.
На з'їзді обрано правління, до складу якого ввійшов Й.Ю. Каракіс. Архітектор виступив з доповіддю про зниження вартості житла.
26. Шафіров А. За перебудову архітектурного фронту: На І облконференції спілки радянських архітекторів // Соц. Київ. - 1934. - № 3-4. - С. 8-10.
На с. 8 - фрагмент будівлі ресторану "Динамо" (архітектор Й. Каракіс); на с. 9 - відмічено відхід від архітектурного штампу в проектуванні та художню цінність будівлі ресторану "Динамо", де на практиці здійснено принцип застосування скульптури та малярства в архітектурі. Є фото входу до ресторану та панно "Футболісти" в його інтер'єрі (художник А. Черкаський).
27. Штейнберг Я.А. Архитектура Советской Украины // Архит. газета. - 1937. - № 42. - С. 2.
Доповідь на з'їзді. Як приклад вдалих архітектурних проектів наведено деякі споруди Й.Ю. Каракіса.
28. Штейнберг Я.А. Задачи советской архитектуры и работа союза: Доклад на съезде архитекторов Украины // Архит. газета. - 1937. - № 39. - С. 1.
У розділі "Успехи и неудачи нашей молодежи" автор називає ряд молодих і перспективних архітекторів України, які проектують житлові споруди. Серед них - М.В. Холостенко, Й.Ю. Каракіс, М.Г. Гречина, С. В. Григор`єв та ін.

Публікації про життя та діяльність

29. Архитектор, который решил формулу Киева // Архитектура и престиж. - 2002. - № 2. - С. 114.
Дана оцінка творчого внеску Й.Ю. Каракіса в архітектурну спадщину Києва. Є фото проектів ресторану "Динамо", житлового будинку в Георгіївському пров., готелю в м. Луганську та портрет архітектора.
30. Архитектура Советской Украины / Авт. В.П. Дахно, С.К. Килессо, Н.С. Коломиец, В.П. Моисеенко, В.Ф. Петренко, Ю.Ф. Хохол. - К.: Будівельник, 1986. - 157 с. - Библиогр.: с. 157.
Про Й.Ю. Каракіса - див. с. 45, 46.
31. Асеев Ю.С. Стили в архитектуре Украины. - К.: Будівельник, 1989. - 104 с.: ил.
Про Й.Ю. Каракіса - на с. 82, 84, 85. На с. 82 - фото фрагмента фасаду ресторану "Динамо" у м. Києві.
32. Асєєв Ю.С. Професія - архітектор. - К.: Будівельник, 1991. - 103 с.
На с. 88, 90 - про Й.Ю. Каракіса.
33. Бородкин Ю., Власова Т., Нивин С. Киевский архитектор Иосиф Каракис // Арх-ра СССР. - 1991. - № 3. - С. 67-77. - Библиогр.: 19 назв.
Життєвий та творчий шлях архітектора з фотографіями самого майстра та його проектів, планами споруд.
34. Былинкин Н.П. Архитектура Киева // Архит. газета. - 1937. - № 36. - С. 2-3: фото.
Наведено архітектурні роботи Й.Ю. Каракіса, відмічено великий професійний потенціал архітектора, своєрідність його таланту, його особистий почерк. На фото - житловий будинок на вул. Рейтарській в м. Києві, автор - Й.Ю. Каракіс.
35. Гіляров С. Два роки столичної архітектури // Соц. Київ. - 1937. - № 2. - С. 12-15.
Аналіз творчості архітектора Й.Ю. Каракіса. На с. 14 - фото житлового будинку комскладу КВО на вул. Короленка в м. Києві.
36. Добрусін Р. Правда архітектора: На зборах архітекторів столиці // Більшовик. - 1936. - 29 лют. (№ 49). - С. 2.
Дискусія на зборах архітекторів з приводу архітектурних збочень і штукарства, виявлених "Правдою". Обговорюються проекти Єврейського театру (автор - Й. Каракіс).
37. Ежов В. Полвека глазами архитектора. - К.: НИИТИАГ: КНУСА, 2001. - 303 с.: ил.
Про Й.Ю. Каракіса - на с. 44, 59, 173-174, 181, 192-193 (фото), 212, 219, 225, 229, 266, 268, 277.
38. Єжов В.І., Пучков А.О. Сучасна архітектура радянської доби (1917-1991 рр.): Реком. та бібліогр. довідник для студ. архітектурного ф-ту. - К.: КДТУБА, 1998. - 31 с.
Про Й.Ю. Каракіса - на с. 7, 21.
39. Забельская М. Классик советского конструктивизма: К 100-летию со дня рождения выдающегося украинского зодчего И. Ю. Каракиса // Будмайстер. - 2002. - № 9. - С. 22-25: ил.
Про життєвий та творчий шлях архітектора, про його внесок до архітектурної спадщини України розповідають В. Єжов, Р. Кухаренко, Т. Устенко. Є 2 фото майстра, ілюстрації проектів ресторану "Динамо", типового проекту школи, будинку музичного училища, житлового будинку в Георгієвському пров., готелю у м. Луганську.
40. К 100-летию со дня рождения И.Ю. Каракиса // Ватерпас - 2002. - № 2(39). - С. 82: ил.
Коротка біографія архітектора. Є фото майстра, ілюстрації проектів ресторану "Динамо", житлового будинку в Георгієвському пров., готелю у м. Луганську.
41. Й.Ю. Каракіс: до 90-річчя з дня народження // Арх-ра України. - 1993. - № 1. - С. 15-16: іл.
Коротко про творчий шлях архітектора. Матеріал ілюстровано його фотографіями та ілюстраціями проектів ресторану "Динамо", житлового комплексу на вул. Січневого повстання, житлових будинків на вул. Інститутській та в Георгієвському провулку, художньої школи (нині Національний музей історії України) у м. Києві, готелю у м. Луганську.
42. Ладан Т.М. Нові грані творчості архітектора Йосипа Каракіса // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 8 (спец.). - К.: КНУБА, 2000. - С. 153-157.
В статті визначаються композиційно-просторова сітка та пропорційний модуль, що використані Й.Ю. Каракісом в створенні об'ємно-композиційного вирішення фасаду житлового будинку на вул. Інститутській, № 15/5 у м. Києві. На с. 155 - фото фрагмента фасаду цього будинку (березень 1999 р.)
43. Милецкий А. Наплывы памяти. - Иерусалим, "Филобиблон", 1998. - 105 с.: ил.
На с. 19-21 - спомин про вчителя Й.Ю. Каракіса та його нелегку долю.
44. Планировка и застройка населенных мест: Опыт Гипрограда. Т.2. Восстановительный период. - К.: УГИПГ "Гипроград", 1990. - 168 с.
На с. 15, 120, 166 - про Й.Ю. Каракіса.
45. Провідні викладачі КНУБА (Вибрані біографічні матеріали): Й.Ю. Каракіс // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 8 (спец.). - К.: КНУБА, 2000. - С. 110-112.
Коротка біографія Й.Ю. Каракіса.
46. Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930-2000): Довідник (Присвячується 70-річчю КНУБА) / За ред. В.О. Пермякова. - К.: КНУБА, 2001. - 100 с.
На с. 34 - інформація про Й.Ю. Каракіса, який протягом 1946-1952 рр. працював доцентом кафедри проектування громадських будівель КНУБА.
47. Пыльник Е.А. Творческий путь Гипрограда: К 50-летию со дня создания [Укр. гос. ин-та проектирования городов] // Стр-во и арх-ра. - 1980. - № 8. - С. 6-11.
На с. 11 - про великий внесок Й.Ю. Каракіса в розробку індивідуальних та типових проектів споруд.
48. Райзман С. Основні фактори економічності галерейних будинків // Буд-во і арх-ра. - 1958. - № 7. - С. 25-27.
Про статтю Й. Каракіса та Х. Заривайської "Однокімнатна квартира в галерейному будинку".
49. Савченко Е. Архитектура и время // Стр-во & реконструкция. - 2002. - № 4. - С. 42.
Стаття написана до ювілею Й.Ю. Каракіса. Про його внесок в архітектурну спадщину першої пол. ХХ ст., творчу і життєву долю розповідають І.П. Шпара, Р.І. Кухаренко, Ю.Ф. Худяков, Л.В. Прибєга.
50. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 8 (спец.): Архітектурна школа КІБІ-КНУБА (До 70-річчя діяльності) / За наук. ред. проф. В.І. Єжова. - К.: КНУБА, 2000. - 316 с.
Про Й.Ю. Каракіса див. с. 8, 17, 47, 54, 56. 58, 60, 65, 71, 72, 74, 77, 78, 83, 85, 125.
51. Тинченко Я. Творец Киева из сталинских времен. Как Постышев наступил на ногу архитектору Каракису и что из этого вышло // Киев. ведомости. - 2000. - 23 март. (№ 64). - С. 20.: фото.
Стаття присвячена біографії та творчій діяльності архітектора Й. Каракіса в Україні, Узбекистані, Російській Федерації. Є фото Й.Ю. Каракіса зі студентами під час відбудови Хрещатика (кін. 40-х рр.), фото будинку Історичного музею (1939 р.) та сходів до нього, збудованих архітектором після війни.
52. Чепелик В. Йосип Каракіс. Творчість в лещатах тоталітарної доби // Україна-Ізраїль: Вісник. - 1999. - № 1. - С. 20-25.
Про життя та творчість архітектора Й.Ю. Каракіса, не завжди визнаного, про його вчителів та сучасників.
53. Йосип Юлійович Каракіс [Некролог] // Веч. Київ. - 1988. - 26 лют. (№ 48). - С. 4.
Проекти та збудовані споруди
Громадські споруди

Шкільні та дошкільні заклади

54. Аксельрод А.И. Школы: Архитектура и строительство. - М.: Изд-во АА CCCР, 1948. - 75 с.: ил.
На с. 54 - нова будівля середньої школи ім. Леніна в м. Краматорську (1965 р.), автор проекту - архітектор Й. Каракіс.
55. Алешин В.Э. Градостроительное развитие Киева в 1920-х - начале 1930-х годов // Архитектура Киева: Сб. / КиевЗНИИЭП. - К., 1982. - С. 48-51.
На с. 50 - про школу № 71 у м. Києві (архітектори - П.Ф. Альошин, Г.І. Волошинов, Й.Ю. Каракіс).
56. Алешин П.Ф., Маринченко А.И., Колесников В.В. Архитектура школьных зданий. - К.: Изд-во АА УССР, 1952. - 100 с.: ил.
На с. 92 - малюнок фасаду середньої школи в Музичному провулку (м. Київ).
57. Архитектура Советской Украины / И.Н. Седак, В.П. Дахно, Ю.И. Писковский, В.Е. Ладный. - М.: Стройиздат, 1987. - 303 с.
На с. 224 - про проекти шкіл (1960-і рр.): на 960 учнів - у м. Києві та на 2032 учні - у м. Донецьку (авторський колектив під керівництвом Й. Каракіса).
58. Архітектура України. 1917-1967 / Ред. кол.: Г.В. Головко, В.П. Бібіков, В.Д. Єлізаров, О.Н. Ігнатов, М.С. Коломієць, Б.І. Приймак, М.М. Шулькевич. - К.: Будівельник, 1967. - 143 с.: іл. - Бібліогр.: с. 141-142.
Про шкільні проекти Й.Ю. Каракіса: на с. 107 - фото школи у м. Краматорську (1962 р.) та у м. Києві (на бул. Дружби народів, 1960 р.), на с. 108 - експериментальна школа у м. Донецьку (1965 р.) та її фрагмент (с. 106).
59. Ашкіназі М.І. Про деякі підсумки роботи Шкілпроекту Наркомосвіти УРСР // АРУ. - 1941. - № 2. - С. 21-25.
На с. 21 згадується архітектор Й. Каракіс.
60. Бондаренко Е. Экспериментальная школа в Донецке // Стр-во и арх-ра. - 1967. - № 3. - С. 10-14.
Опис проекту школи з політехнічним навчанням на 2032 учні у м. Донецьку. Автори - архітектори Й. Каракіс, В. Волик, А. Страшнов, П. Вігдергауз. На с. 11-12, 14 - інтерв'ю з Й.Ю. Каракісом. Є фото загального вигляду, фрагментів, плану I поверху, інтер'єру.
61. Велюнский Ю.Л. Украинский эксперимент в Ташкенте // Стр-во и арх-ра. - 1969. - № 2. - С. 37.: ил.
Про спорудження школи в центрі столиці Узбекистану на 2600 учнів. Проект архітекторів Й.Ю. Каракіса, Н.Г. Савченко, А.З. Сєдова. Є фото.
62. Волков М. Жилі корпуси шкіл-інтернатів // Буд-во і арх-ра. - 1959. - № 2. - С. 18-20.
На с. 19 див. типовий проект 2-02-99 житлового корпусу школи-інтернату на 600 вихованців - план секцій. Автори - архітектори Й. Каракіс, Н. Савченко, А. Волненко (Діпромісто, 1958 р.).
63. Добрусін Р. Будівництво концертного залу музичної школи. Закінчити будову до жовтневих свят // Більшовик. - 1936. - 26 жовт. (№ 249). - С. 3.
Про спорудження окремого будинку концертного залу. Автори проекту - архітектори Й. Каракіс та І. Хоменко.
64. Дубов В. Хиби і недоліки в архітектурі новозбудованих шкіл // Соц. Київ. - 1937. - № 2. - С. 24-25: іл.
Про музичну школу в м. Києві; на с. 25 - малюнок архітектурного оформлення бокової частини будівлі, прилеглої до консерваторії.
65. Ежов В.И. Укрупнение и кооперирование учебно-воспитательных зданий в системе жилых районов // Градостроительство: Вопросы градостроительного проектирования. Респ. межвед. науч.-техн. сб. / КиевНИПИградостроительства; Гипроград. Вып. 25. - К.: Будівельник, 1978. - С. 58-63: 2 рис.
На с. 58 - про школу на 2032 учні в м. Донецьку (архітектори Й. Каракіс, В. Волик, В. Страшнов, П. Вігдергауз), одну із перших укрупнених шкільних споруд СРСР, про школу на 2600 учнів у м. Ташкенті (автори - Й.Ю. Каракіс, Н.Г. Савченко), про шкільні комплекси, розроблені для будівництва в містах Баку, Махачкалі, Ворошиловграді та Києві (архітектори Й. Каракіс, Н. Савченко, В. Волик). На с. 61 - про пропозицію Й.Ю. Каракіса щодо створення шкільних містечок на базі автономних навчальних корпусів.
66. Заваров А.И. Творческое содружество // Стр-во и арх-ра. - 1982. - № 12. - С. 10-13.
На с. 10 - про шкільний комплекс на 2600 учнів у м. Ташкенті. Архітектори Й.Ю. Каракіс, Н.Г. Савченко.
67. Закінчено будівництво концертного залу // Більшовик. - 1936. - № 303. - С. 2: фото.
Про концертний зал при дитячій музичній школі.
68. [Закінчено будівництво середньої художньої школи на вул. ім. Короленка]: Фото К. Лішка // Більшовик. - 1937. - 23 берез. (№ 67). - С. 2.
Автор проекту - Й.Ю. Каракіс.
69. Закінчилося будівництво художньої школи // Більшовик. - 1936. - 11 листоп. (№ 260). - С. 4.
Урядова комісія прийняла від будівельників нову, першу в Україні, художню школу, збудовану за проектом архітектора Й.Ю. Каракіса.
70. Игнатов О., Коломиец Н. На новом этапе // Советская архитектура. Вып. 17 - М.: Госстройиздат, 1965. - С. 23-28.
На с. 24 - фото проекту школи у м. Краматорську (1962 р.), автор Й. Каракіс.
71. Игнатов О.Н. и др. Строительство и архитектура / О.Н. Игнатов, Н.С. Коломиец, С.К. Килессо, И.А. Косаревский, Ю.Ф. Хохол // Стр-во и арх-ра. - 1967. - № 10. - С. 16-40.
На с. 34 - фото експериментальної школи у м. Донецьку (1965 р.). Архітектори - Й.Ю. Каракіс, П.І. Вігдергауз, А.П. Страшнов.
72. История советской архитектуры. 1917-1958. - М.: Госстройиздат, 1962. - 346 с.
На с. 154 - про будівництво дитячого садка у м. Києві.
73. Каракис И.И. Интерьеры общественных зданий Украины. - К.: Будівельник, 1975. - 144 с.: фото.
На с. 51-53 - про будівлю експериментальної школи на 2032 учні у м. Донецьку. Проект розроблений Діпромістом, архітектори Й.Ю. Каракіс, В.І. Волик, А.П. Страшнов, П.І. Вігдергауз.
74. Каракис И.И., Розина Е.А. Современный интерьер школ и детских дошкольных учреждений / ОИ: Общественные здания / ВНИИТИАГ Госкомархитектуры СССР. - М., 1989. - 51 с.
На с. 10 - про експериментальну школу на 2032 учні у м. Донецьку (архітектори Й.Ю. Каракіс, В.І. Волик, А.П. Страшнов, П.І. Вігдергауз).
75. Каракіс І. Інтер'єри шкіл і дошкільних закладів. - К.: Будівельник, 1974. - 96 с.: фото, малюнки, плани.
Про Й.Ю. Каракіса - на с. 5, 17.
76. Киев. Бульвар Дружбы народов. Средняя школа с политехническим и производственным обучением на 960 учащихся: Общественные здания и сооружения // Советская архитектура: Ежегодник. 1960. - М.: Госстройиздат, 1962. - С. 197.
На с. 197 - план третього поверху і фото загального вигляду школи за проектом Й. Каракіса.
77. Київський день // Більшовик. - 1935. - 9 квіт. (№ 82). - С. 4.
Про робочий проект двокомплектної середньої школи з музичним ухилом. Архітектор Й.Ю. Каракіс.
78. Ковальский Л.Н. Архитектура учебно-воспитательных зданий. - К.: Будівельник, 1988. - 144 с.: ил.
Про проекти Й.Ю. Каракіса, архітектора КиївЗНДІЕП, див. на с. 25 - шкільний комплекс на 30+30 класів у м. Ворошиловграді (план забудови); на с. 27 - проектна пропозиція щодо створення багатопрофільного учбово-виховного центру в житловому районі Оболонь м. Києва; на с. 86 - фото загальношкільного блоку та загального вигляду шкільного комплексу на 30+30 класів у м. Ворошиловграді.
79. Ковальский Л.Н. Укрупнение и кооперирование общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений // Стр-во и арх-ра. - 1976. - № 9. - С. 7-11.
Як приклад, шкільний комплекс на 2352 учні для будівництва у м. Ворошиловграді. Загальний вигляд проекту та його опис. Архітектори Й.Ю. Каракіс, В.І. Волик, Н.Г. Савченко, С.І. Нівин.
80. Коднер Е. Типовий проект радянської школи // Соц. Київ. - 1935. - № 4. - С. 13.
Інформація про будівництво нової школи у Музичному провулку за проектом Й.Ю. Каракіса (1935 р.).
81. Коломиец Н. О национальных чертах в современной архитектуре // Арх-ра СССР. - 1963. - № 10. - С. 40-46: ил.
На с. 43 - фото школи (експериментальне будівництво, м. Краматорськ, 1962 р.), автор Й. Каракіс.
82. Коломієць М.С. Проблеми формування сучасної архітектури Української РСР. - К.: Будівельник, 1973. - 146 с.
На с. 23 - про створення нових типів шкіл у 1960-і рр. Як приклад, наведено школу-інтернат у м. Києві на бул. Дружби народів (архітектори Й. Каракіс і Н. Савченко).
83. Комбінат музичної освіти // Більшовик. - 1936. - № 44. - С. 2.
Збудовано першу в Україні музичну школу. Цього року в тому ж тихому тупику Музичного провулку розпочато будівництво другої черги школи - величезного концертного залу (за проектом архітекторів Й. Каракіса та І. Хоменка з першої архітектурної майстерні).
84. Кондель-Перминова Н.Н. Роль учебных заведений в развитии архитектуры и градостроительства на Украине (конец XIX - первая треть XX в.): Дис. на соискание учен. степени канд. архитектуры / Науч. руководитель д-р архитектуры В.Е. Ясиевич; КиевНИИТИ. - К., 1988. - 256 л.: 40 отд. табл., ил. - Библиогр.: 485 назв. (л. 208-256).
Про Й.Ю. Каракіса згадується на аркушах 16, 137, 197, 202 (життя та діяльність).
85. Криксунова И.Г. Детские сады в городах и селах Украинской ССР: вопросы архитектурного проектирования и практика строительства: Дис. на соискание учен. степени канд. архитектуры / Науч. руководитель чл.-кор. АА УССР, проф. Я.А. Штейнберг; Ин-т архитектуры сооружений. - К., 1951. - 203 с.: ил. - Библиогр.: 114 назв.
Про Й.Ю. Каракіса - на аркушах 193, 195. Вміщено ілюстрації дитячого садка на 150 місць у м. Києві (1936-1938 рр.): на рис. 111 - вестибюль; на рис. 112 - батьківський куточок у вестибюлі; на рис. 140 - зал для фізкультурних занять.
86. Лобановський Б. Художник і архітектурний простір // Мистецтво. - 1965. - № 3. - С. 32-33.
На с. 33 - про вдалі зразки архітектурного оздоблення, до яких належать керамічні мозаїки на торцях типового приміщення шкіл: у м. Краматорську (автор проекту архітектор Й. Каракіс, прив'язка архітекторів В. Савченка, Є. Луканьова, В. Русяєва, художник Е. Роганова, 1963 р.) і в Дарницькому районі м. Києва (архітектори Й. Каракіс, Г. Зуєв, Н. Савченко та ін., художники Н. Гаркуша, В. Машкара, П. Кашеваров).
87. На будівництві концертного залу: Напередодні закінчення // Більшовик. - 1936. - № 267. - С. 3.
Будівництво великого концертного залу при Київській музичній школі і консерваторії. Автор проекту - Й.Ю. Каракіс.
88. На заклик П.П. Постишева // Соц. Київ. - 1935. - № 4. - С. 2-4.
Про будівництво однієї із шкіл за проектом Й.Ю. Каракіса. На с. 4 вміщено фото попереднього варіанту проекту середньої школи в Музичному провулку, автором якого є Й.Ю. Каракіс.
89. Нариси з історії українського мистецтва / За заг. ред. В.Г. Заболотного; Київ. наук.-дослід. ін-т теорії, історії та перспективних проблем рад. архітектури Держ. ком. цивільного буд-ва і архітектури при Держбуді СРСР. - К.: Мистецтво, 1966. - 670 с.: іл. - Бібліогр.: с. 645-653.
Про проекти Й.Ю. Каракіса: на с. 190 - дитсадок заводу "Арсенал" (1939 р.); на с. 234 - школа-інтернат на бульварі Дружби народів у м. Києві (1960 р.).
90. Нова художня школа // Більшовик. - 1935. - 27 груд. (№ 298). - С. 3.
Про проект художньої школи, який складатиме перша архітектурна майстерня Міськради (архітектор Й. Каракіс).
91. Нова художня школа // Пролетарська правда. - 1937. - 12 лют. (№ 35). - С. 4.
На території колишньої Десятинної церкви будується будинок великої художньої школи.
92. Показовий дитячий садок // Більшовик. - 1937. - 22 берез. (№ 66). - С. 2.
Перша архітектурна майстерня Наркомкомгоспу під керівництвом архітектора Й.Ю. Каракіса закінчила розробку проекту показового садка.
93. [Проект художньої школи]: Фото // Більшовик. - 1936. - 1 лют. (№ 25). - С. 3: 1 фото.
Архітектор Й.Ю. Каракіс опрацював проект художньої школи, що будуватиметься на вул. Леніна (проти вул. Чудновського).
94. Солофненко Н.А. Новый Киев // Архит. газета. - 1936. - № 64. - С. 2.
Будинок музичної школи при Київській консерваторії для обдарованих дітей може стати базовою будівлею в архітектурному ансамблі нового Києва. Про низку новобудов, що поєднують в собі різні архітектурні стилі.
95. Такими будуть школи // Веч. Київ. - 1960. - 4 жовт. (№ 237). - С. 3.
Фахівці інституту "Діпромісто" працюють над створенням типових проектів шкіл та шкіл-інтернатів. Головний архітектор проектів - Й. Каракіс.
96. Технология проектирования школьных комплексов: ОИ. Вып. 3 / Сост. В.И. Ежов. - М., ЦНТИ по гражд. стр-ву и арх-ре, 1977. - 62 с. - Библиогр.: с. 60-61.
Про Й.Ю. Каракіса - на с. 2, 8, 18, 19 (шкільне містечко на 6000-7500 учнів в житловому районі Оболонь м. Києва - варіант генерального плану), 61.
97. Типовые и экспериментальные проекты школ: Альбом / Предисл. И. Каракиса. - К.: КиевЗНИИЭП, ОНТИ, 1972. - 126 с.: ил.
Альбом вміщує типові проекти шкіл, серед них ті, в яких брав участь або був автором Й. Каракіс (с. 6-30, с. 69-120). Проекти, розроблені в КиївЗНДІЕП у 1963-1971 рр. для будівництва шкіл в містах Києві, Ташкенті, Баку, Донецьку, Махачкалі.
98. Тутученко С. Эксперимент в школьном строительстве: Опыт Украинской ССР // Архитектурное творчество СССР. Вып. 7. - М., Стройиздат, 1981. - С. 74-76.
Про Донецьку експериментальну школу архітектора Й. Каракіса.
99. Тутученко С. П. Архитектура школ. - К.: Будівельник, 1970. - 33 с.: ил.
На с. 14-15 - про експериментальну школу на 2032 учні в м. Донецьку (1965 р.), автор - Й. Каракіс. Вміщено 3 малюнки: загальний вигляд, вхід до лабораторного корпусу, вестибюль лабораторного блоку.
100. Художественная школа в Киеве. Новые дома, школы, ясли, клубы, больницы: К двадцатилетию Великой социалистической Октябрьской революции // Архит. газета. - 1937. - № 70. - С. 3.
Про художню школу. Автор проекту - Й.Ю. Каракіс.
101. Художня школа для дітей // Більшовик. - 1936. - 3 лют. (№ 27 (845). - С. 4.
В центрі м. Києва на вул. Леніна обрано місце для будівництва школи, що виховуватиме художньо обдарованих дітей.
102. Циренщиков А. Директива партії в дії: Про будівництво шкіл у столиці УРСР // Соц. Київ. - 1936. - № 3. - С. 23-26.
На с. 24 - фото першої черги музичної школи в Музичному провулку (1935 р.), автор проекту - Й. Каракіс.
103. Школа в Краматорске // Стр-во и арх-ра. - 1963. - № 6. - С. 14.
Короткий опис проекту школи. Автор - архітектор Й. Каракіс. Автори прив'язки, кольорового та декоративного оформлення - архітектори Є. Луканьов, В. Савченко, В. Русяєв, художник Е. Роганова.
104. Школа майбутніх художників // Більшовик. - 1936. - 2 квіт. (№ 76). - С. 2.
Ескізний проект будинку художньої школи склав архітектор першої архітектурної майстерні Й.Ю. Каракіс.
105. Штейнберг Я. Детский сад в Киеве // Арх-ра СССР. - 1941. - № 2. - С. 13-15: 3 фото.
Житловий масив і дитячий садок. Автор проекту - Й.Ю. Каракіс. На фото - генплан, перспектива та план 2-го поверху, перспектива зі сторони Дніпра.
106. Ясиевич В.Е. Тип, стандарт и творческая индивидуальность // Стр-во и арх-ра. - 1968. - № 11. - С. 24-27.
Як приклад розвитку блочного принципу в проектуванні - школа у м. Донецьку на 2032 учні. Автори - архітектори Й.Ю. Каракіс, В.І. Волик, А.П. Страшнов, П.І. Вігдергауз.

Інші споруди

107. Архітектура Радянської України за 40 років / Уклад. Г.О. Лебедєв, О.Н. Ігнатов, Л.Б. Чепурін, В.П. Мойсеєнко, М.А. (!) [М.О.] Грицай. Відп. ред. А.В. Добровольський. - К.: Держбудвидав УРСР, 1957. - 287 с.: іл.
У додатку: іл. 172 - готель у м. Ворошиловграді (1953 р.). Автор - Й. Каракіс.
108. [Будинок Червоної Армії та Флоту]: Фото // Соц. Київ. - 1933. - № 5-6. - С. 19.
Автор проекту - Й.Ю. Каракіс.
109. Будова соціалістичного Києва: Альбом / Передм. В. Биструкова. - К.: Вид-во Київміськради, 1932. - 168 с.: іл.
На с. 121 - фото будинку Червоної Армії і Флоту (1931 р.), на с. 123 - фото будинку Єврейського театру. Автор проектів - Й.Ю. Каракіс.
110. Ворошиловград (б. Луганск): История. Архитектура. Памятники. Библиография. 1832-1955 / АА УССР; Научная б-ка. - К., 1955. - 17 с.
На с. 15 - інформація про готель у м. Ворошиловграді (1953 р.), збудований за проектом Й.Ю. Каракіса.
111. Зодчество Украины: Сб. / Ред. кол.: М.П. Цапенко, Г.В. Головко, В.И. Касьян, Ю.А. Нельговский. - К.: Изд-во АА УССР, 1954. - 297 с.: ил.
На с. 31 - про готель у м. Ворошиловграді (1953 р.), проект Й.Ю. Каракіса. Є фото.
112. Касьянов О.М. Зміцнювати зв'язки Академії архітектури УРСР з практикою містобудівництва // Вісник АА УРСР. --1951. - № 4. - С. 5-13.
В статті критикується з точки зору забудови радянського міста будинок готелю на вул. Пушкінській у м. Ворошиловграді, що "нагадує якусь середньовічну споруду" (архітектор Й. Каракіс), на с. 7 - фотографія фрагменту будинку готелю.
113. Киев: Фотоальбом / Авт. Г.Г. Мезенцева, И.В. Мезенцев. - К.: Будівельник, 1977. - 131 с.: ил.
На с. 58 - про проект будівлі художньої школи (нині - Національний музей історії України), автор - Й.Ю. Каракіс.
114. Ковалинський В. Універмаг на Хрещатику // Янус Нерухомість. - 1998. - № 4. - С. 14-15.
Історія будівництва універмагу, автор проекту Й. Каракіс.
115. Ковтанюк Н., Шовкопляс Г. Скарбниця історичної пам'яті України: Національному музею історії України - 100 років // Київ. старовина. - 1999. - № 4. - С. 63-80.
На с. 77 - про будинок художньої школи на вул. Володимирській, 2 в м. Києві (архітектор Й.Ю. Каракіс), в якому було розміщено в 1944 р. Державний Історичний музей.
116. [Макет нової будівлі Київського державного єврейського театру]: Фото // Соц. Київ. - 1933. - № 1-2. - С. 28.
Проект Й. Каракіса.
117. Один з останніх варіантів нового єврейського театру, що його будують на вул. Воровського (!) [вул. Хрещатик, 27-а]. Автор проекту - Й. Каракіс: [Малюнок] // Соц. Київ. - 1934. - № 7-8. - С. 35.
З 1923 по 1937 рр. сучасна вулиця Хрещатик мала назву "вулиця Воровського".
118. Пам'ятник в м. Сталіно // Збірник архітектурно-будівельної інформації / Управління в справах архітектури при Раді Міністрів УРСР; БНТІ. - К., 1947. - С. 56: 1 фото.
Рекомендовано для спорудження проект пам'ятника воїнам Радянської Армії і народним месникам (скульптор Л. Муравін, архітектор Й. Каракіс).
119. Памятник Отечественной войны в Сталино // Арх-ра и стр-во. - 1947. - № 1. - С. 24.
Відмічено перемогу проекту пам'ятника Л.Д. Муравіна (скульптор) та Й.Ю. Каракіса (архітектор), є фото.
120. Пащенко И., Смага В. Луганск: Путеводитель (на рус. и укр. яз.). - Д.: Донбасс, 1968. - 92 с.
На с. 7 - про готель "Жовтень" у м. Луганську, збудований 1952 р. за проектом Й. Каракіса.
121. Плотніков В.В. Палац культури заводу ім. Сталіна в Краматорську // АРУ. - 1940. - № 8. - С. 4-9.
Конкурс на проект Палацу культури заводу ім. Сталіна у м. Краматорську. Участь проекту архітекторів Й. Каракіса і Л. Юровського, є малюнок зображення перспективи майдану та план першого поверху Палацу культури.
122. Тинченко Я. Мемориал Бабьего Яра предполагался другим… // Киев. ведомости. - 2000. - № 222. - С. 10.
Київ. Нереалізовані проекти меморіалу. Автори - Й. Каракіс, А. Мілецький, О. Власов, А. Ігнащенко.
123. Холостенко М. Архитектурная реконструкция Киева // Арх-ра СССР. - 1934. - № 12. - С. 19-25.
Про варіанти місцезнаходження урядової площі. Один із варіантів запропонувала бригада Й.Ю. Каракіса. На с. 24 - фото житлового будинку УВО у м. Києві (архітектори Й. Каракіс і А. Добровольський).
124. Цапенко М. Некоторые вопросы советской архитектуры. - К.: Изд-во АА УССР, 1955. - 43 с.: ил.
На вкладці після с. 17 - фото готелю у м. Ворошиловграді (1953 р.), автор проекту - Й. Каракіс.
125. Шеремет А. Реконструкція Ворошиловграда // Вісник АА УРСР. - 1952. - № 4. - С. 8-15.
С. 15 - про проект готелю (автор - архітектор Й. Каракіс).
126. Юрченко П. Урядова площа в столичному Києві // Соц. Київ. - 1934. - № 5-6. - С. 14-20.
На с. 18 - варіант розташування урядової площі на території площі Героїв Перекопу та Михайлівської площі у Києві, запропонований Й.Ю. Каракісом. Це цікаве архітектурне розв'язання нереалізоване, тому що було пов'язане з великим знесенням будівель і зелених насаджень. Є фото генерального плану площі.
127. Ятко М. Палац культурної торгівлі // Соц. Київ. - 1935. - № 2-3. - С. 9-11.
Проект універмагу споживкооперації і майстерні Київміськради (автори - Н. Холостенко, Й. Каракіс, Л. Кисєлєвич). Фото проекту - на с. 10.
Житлові будинки
128. Грищенко О.М. Вирішує якість виконання робіт // АРУ. - 1941. - № 1. - С. 14-16.
Центральне місце на Арсенальному майдані відведено багатоповерховому житловому будинку, спорудженому за проектом Й.Ю. Каракіса.
129. Добровольський А.В., Благодатний Г.А. Житловий будинок на Хрещатику № 29 // АРУ. - 1941. - № 1. - С. 12-14.
Про спорудження шестиповерхового житлового будинку за проектом Й.Ю. Каракіса: проаналізовано планове рішення поверхів, фасаду, окремих деталей будівлі. Є фото і план (с. 13).
130. Довженко О. Про архітектурне обличчя нового Києва // Соц. Київ. - 1937. - № 6. - С. 13-20.
Критика будинків, споруджених Й.Ю. Каракісом, на вул. Січневого повстання та вул. Кірова. На с. 14 - фото житлового будинку комскладу КВО на вул. Січневого повстання; на с. 16 - фото членів правління Спілки архітекторів України, серед яких - Й.Ю. Каракіс.
131. [Жилой дом НКО на Золотоворотской ул. в Киеве. Архитекторы Каракис и Добровольский]: Фото // Архит. газета. - 1935. - Приложение к № 18: Проекты и постройки.
132. Зуев Г. Первые 18 домов с малометражными квартирами (в Гипрограде) // Стр-во и арх-ра. - 1957. - № 4. - С. 10-13; Буд-во і арх-ра. - 1957. - № 4. - С. 10-13.
На с. 12 відмічено другу премію на Всесоюзному конкурсі, що присуджено проекту будинку з малометражними квартирами (архітектор Й. Каракіс) на основі проекту будинку галерейного типу.
133. Київський хмарочос // Більшовик. - 1936. - 29 берез. (№ 73). - С. 2.
Дано позитивну оцінку житлового будинку для командного складу Київського військового округу, розрахованого на 160 квартир. Автор проекту - Й. Каракіс (перша архітектурна майстерня).
134. Кілессо С. К. Київ архітектурний: Фотоальбом / КиївНДІТІАМ. - К.: Будівельник, 1987. - 160 с.: іл. - Укр. та англ. мовами.
На с. 93 - фото житлового будинку робітників заводу "Арсенал" на вул. Січневого повстання, 3. Архітектор - Й.Ю. Каракіс.
135. Колесников В.В. Типи будинків і квартир у залежності від складу сім'ї // Вісник АА УРСР. - 1959. - № 1. - С. 3-7.
Посилання на дослідження, проведені науково-дослідним відділом Діпроміста, в яких брав участь Й.Ю. Каракіс, та його статтю "Шляхи покращення економічних та побутових якостей житла".
136. Криворучко Д.М. Досвід одного житлового будівництва // АРУ. - 1940. - № 8. - С. 14-16.
Стаття присвячена детальному аналізу проекту житлового будинку Експериментального заводу в м. Києві на Німецькій вул. (Автор - Й.Ю. Каракіс). Є 2 фото фасаду та план першого поверху.
137. Мойсєєнко В. Роль новаторства у формуванні стилю соціалістичної архітектури (З досвіду житлового будівництва на Україні) // Формування стилю соціалістичної архітектури / Ін-т теорії і історії архітектури та будівельної техніки. - К.: Держбудвидав УРСР, 1961. - С. 97-125.
На с. 109 - про галерейні будинки, прикладом яких є житлові будинки в м. Запоріжжі, 64-квартирний галерейний будинок на вул. Вишгородській в м. Києві, автором яких є Й.Ю. Каракіс.
138. Поліщук В., Фельбейн А., Шлаканьов Г. Типове проектування жилих, громадських та комунальних будинків // АРУ. - 1938. - № 2. - С. 13-20.
На с. 16 - про залучення "Укрцивільбудпроектом" групи архітекторів з великим творчим досвідом до розробки проектів малокімнатних житлових будинків. Серед них - Й.Ю. Каракіс.
139. Райз И. Дом по улице 25 Октября: Письмо из Киева // Архит. газета. - 1937. - 18 дек. (№ 83). - С. 3.
Зустріч з мешканцями будинку виявилась дуже корисною для архітекторів м. Києва. Архітектор Й.Ю. Каракіс погодився, що квартири мають недоліки, зокрема, великі вікна та холодні приміщення.
140. Родіонова В.Д. Крізь скляну стіну // Більшовик. - 1937. - № 129. - С. 2.
Незадоволені мешканці будинку на вул. 25 Жовтня, 17 звертають увагу на недоліки квартир.
141. Рябушин А.В. Гуманизм советской архитектуры. - М.: Стройиздат, 1986. - 374 с.: ил.
На с. 121 - житловий будинок (1935 р.), автор проекту - Й.Ю. Каракіс.
142. Усов А. Звітно-творча виставка архітекторів Києва // АРУ. - 1940. - № 9. - С. 27-35
На с. 30 - фото проекту економічного житлового будинку (галерейний тип) та фото проекту житлового будинку на Хрещатику в м. Києві. На с. 31 відмічено творчу плідність архітектора Й. Каракіса, його окремі праці на виставці, серед яких виділяється проект житлового будинку на вул. Хрещатик, 29.
143. Хаустов П. Контури генерального плану Києва // Соц. Київ. - 1934. - № 7-8. - С. 3-10.
На с. 7 - фото проекту житлових будинків комскладу УВО, фасадів цих будинків на вул. Золотоворітській та в Георгіївському провулку. Проект і будівництво - під керівництвом Й. Каракіса.
144. Христич П.Д. На стройке столицы // Архит. газета. - 1937. - № 36. - С. 1.
Наводиться приклад невдалого розміщення житлового будинку (архітектор - Й. Каракіс) Київського військового округу на вул. Січневого повстання.
145. Шасс Ю. Вопросы композиции жилого дома // Арх-ра СССР. - 1939. - № 10. - С. 45-52.
На с. 51 - житловий будинок у м. Києві, збудований за проектом Й.Ю. Каракіса (фото).
146. Шлаканьов Г.В. Новий житловий будинок у Липках // АРУ. - 1941. - № 2. - С. 29-32.
На с. 31 дається позитивна оцінка особняка обласного лекторію за проектом Й.Ю. Каракіса; фото будинку на вул. 25 Жовтня.
147. Штейнберг Я.А., Грабовський С.Я. Архітектура Радянської України // Вісник АА УРСР. - 1947. - № 4. - С. 5-29.
На с. 16 - про проект житлового будинку у м. Києві на вул. 25 Жовтня (автор проекту - Й.Ю. Каракіс) з рисами модерну і дуже обмеженими засобами архітектурної виразності. На с. 18 - фото проектів двох житлових будинків архітектора Й.Ю. Каракіса.
148. Юровський Л.І. Малометражна економічна квартира // АРУ. - 1940. - № 7. - С. 15-16.
Відмічена праця архітектора Й.Ю. Каракіса над проблемою масового житла.
149. Юрченко П.Г. До питання про національні особливості радянської архітектури України // Вісник АА УРСР. - 1948. - № 2. - С. 22-28.
На с. 28 - про житловий будинок на вул. Володимиро-Либідській у м. Києві, автор - Й.Ю. Каракіс.

Друковані праці, доповіді, виступи, бесіди

150. Каракис И. Галерейные жилые дома // Арх-ра СССР. - 1957. - № 4. - С. 9-13.
Стаття на захист будівництва будинків галерейного типу, подано малюнки їх проектів з лоджіями (с. 11), доведено переваги в плануванні та розташуванні квартир, є фото 64-квартирного будинку галерейного типу на вул. Вишгородській, 48 (с. 10). Згадується про отримання групою архітекторів інституту "Діпромісто" (до якої ввійшов Й. Каракіс) другої премії на Всесоюзному конкурсі.
151. Каракис И. Кооперирование и размещение школ и школьных городков в современной жилой застройке // Архитектура учебно-воспитательных зданий в жилой застройке. - М.: ЦНИИЭП учеб. зданий, 1975. - С. 19-22.
152. Каракис И. Новые типовые проекты: О домах галерейного типа // Жил. стр-во. - 1958. - № 11. - С. 11-12.
Автор доводить раціональність будівництва галерейних будинків.
153. Каракис И. Номенклатура домов галерейного типа для строительства в Украинской ССР // Жил. стр-во. - 1959. - № 2. - С. 22-23.
Наведена номенклатура будинків галерейного типу, запропонована інститутом "Діпромісто".
154. Каракис И. Пути улучшения планировки жилья // Стр-во и арх-ра. - 1959. - № 1. - С. 3-6.
Вміщено малюнки і плани проектів чотирисекційного будинку на 48 квартир, односекційного житлового будинку з ліфтом на 28 (34) квартири; варіант 1 - розпланування з меридіональним розміщенням типових будинків серії 438 та варіант 2 - розпланування з меридіональним і широтним розміщенням будинків.
155. Каракис И. Типовое проектирование новых школ и школ-интернатов // Стр-во и арх-ра. - 1957. - № 3. - С. 3-6; Буд-во і арх-ра. - 1957. - № 3. - С. 3-6.
Представлено малюнки типового проекту школи на 920 учнів, плани 1-3 поверхів; типового проекту інтернату на 300 місць, плани 2 і 3 поверхів; схема периметральної забудови комплексу основних будівель школи-інтернату на 600 місць.
156. Каракис И. Экспериментальная школа в Киеве // Жил. стр-во. - 1961. - № 4. - С. 12-14.
Загальноосвітня школа на 960 учнів на бул. Дружби народів за проектом інституту "Діпромісто". Вміщено фото північного фасаду школи, фрагментів фасаду, план III-го поверху та генплан ділянки забудови.
157. Каракис И., Городской В. От эксперимента - к массовому строительству: Комплексная серия типовых проектов школ и школ-интернатов // Стр-во и арх-ра. - 1960. - № 11. - С. 6-9.
Наведено варіанти проектів, плани, малюнки шкіл: експериментальної на 920 учнів, восьмирічки на 960 учнів, школи-інтернату на 240 учнів.
158. Каракис И., Заривайская Х. Однокомнатные квартиры в галерейном доме // Стр-во и арх-ра. - 1958. - № 1. - С. 3-5; Буд-во і арх-ра. - 1958. - № 1. - С. 3-5.
Автори доводять переваги галерейних будинків з точки зору розпланування квартир і поліпшення гігієнічних та побутових умов. Наводяться плани квартир, схеми, проект фасаду і план типового поверху, порівняльні таблиці розпланування квартир та мікроклімату в приміщенні.
159. Каракис И., Клигерман С. Школа с рекреацией на открытом воздухе // Стр-во и арх-ра. - 1963. - № 8. - С. 12-14.
Про проблеми і перспективи шкільного будівництва.
160. Каракис И., Савченко Н., Волненко А. Жилой корпус на 600 воспитанников [школы-интерната] в Киеве // Стр-во и арх-ра. - 1959. - № 2. - С. 19: план.
Типовий проект 2-02-99, Діпромісто (1958 р.).
161. Каракис И.Ю. Архитектура жилья на Украине: 20 лет Великой социалистической революции // Архит. газета. - 1937. - № 69. - С. 2: фото.
Будинок-квартал для робітників Київського Червонозоряного заводу. Автор проекту - Й.Ю. Каракіс.
162. Каракис И.Ю. Жилой дом на Украине // Архит. газета. - 1937. - № 22. - С. 3.
В основу створення нових типів квартир має бути закладений принцип заселення квартири однією сім'єю.
163. Каракис И.Ю. К вопросу проектирования новых типовых школьных зданий (Из опыта типового проектирования Гипрограда) // Проектирование и строительство школьных зданий. - К., 1958. - С. 20-38.
В статті вміщено схеми, подане компонування та орієнтація шкільних приміщень, малюнки 3-х варіантів типових проектів школи на 920 учнів, типового генплану ділянки школи-інтернату на 300 учнів (1953-1954 рр.).
164. Каракис И.Ю. Пути улучшения экономических и бытовых качеств жилья // Техническая информация / Гипроград. - 1958. - № 8-9 (135-136). - С. 29-33: ил.
Автор зробив огляд житлових споруд трьох типів: трьох-п'ятиповерхових секційних, шести-восьмиповерхових односекційних та три-п'ятиповерхових житлових будинків галерейного типу.
165. Каракис И.Ю. Средняя школа на 400 учащихся: Некоторые конструктивные и планировочные особенности школьных зданий, проектируемых из крупных стеновых блоков // Проектирование и строительство школьных зданий. - К., 1958. - С. 39-52.
Стаття присвячена типовим проектам шкільних будівель на 280 та 400 учнів, розроблених інститутом "Діпромісто" в 1953 р. Є плани і малюнки проектів, на с. 50 - два малюнки типових проектів шкіл у м. Харкові, селищах тракторного заводу та ГЕС-1.
166. Каракис И.Ю. Типовой проект семилетней музыкальной школы на 200-300 учащихся // Техническая информация / Гипроград. - К., 1958. - № 7 (134). - С. 7-13.: 5 рис.
Автор дає повну характеристику власного проекту музичної школи.
167. Каракис И.Ю. Школьные комплексы и городки для крупных жилых образований (на примере экспериментального проектирования и строительства в Киеве, Баку, Махачкале, Ворошиловграде, Днепродзержинске) // Новое в проектировании и строительстве зданий школ и дошкольных учреждений : Матер. науч. конф. - М., 1974. - С. 27-29.
168. Каракіс І.Ю. Яким повинно бути житло // Більшовик. - 1936. - 5 серп. (№ 181). - С. 2.
Про житлове будівництво у м. Києві.
169. Каракіс Й. Жилий квартал над Дніпром // Соц. Київ. - 1937. - № 4. - С. 11-14.
Проект архітектора на вул. Січневого повстання: ескізи, малюнки, генплан житлового кварталу, детальний опис проекту.
170. Каракіс Й. Школи художнього виховання // Соц. Київ. - 1937. - № 2. - С. 22-23.
Про шкільне будівництво у м. Києві. Малюнок проекту художньої школи, концертного залу 1-ої музичної школи. На с. 19 - кольорова вкладка-ілюстрація школи художнього виховання у м. Києві.
171. Каракіс Й. Шляхи поліпшення планіровки житла: (В порядку обговорення) // Буд-во і арх-ра. - 1959. - № 1. - С. 3-6.
Пропонується різні варіанти розпланування з меридіональним і широтним розташуванням будинків, а також плани і малюнки проектів житлових будинків, інтер'єру суміжних кімнат.
172. Каракіс Й., Дубов І. Про план житлового осередку // Соц. Київ. - 1936. - № 6. - С. 24-25.
На с. 25, як приклад, житловий будинок на вул. 25 Жовтня архітектора Й.Ю. Каракіса.
173. Каракіс Й.Ю. Колгоспний клуб // АРУ. - 1941. - № 6. - С. 21-29.
Викладено специфіку проектування клубів у сільській місцевості; відсутність елементів національної архітектури. Перспективи будівництва: наводяться малюнки, плани, ескізи проектів шкіл.
174. Каракіс Й.Ю. Москва радянська // Вісник АА УРСР. - 1947. - № 2. - С. 19-40: 29 іл.
Розглянуто проблеми містобудування, визначено характер архітектурної забудови Москви, проаналізовано найбільш вдалі проекти.
175. Каракіс Й.Ю. Нова, незвичайна... // Київ. будівельник. - 1960. - 16 черв. (№ 24). - С. 2.
Бесіда з архітектором Й.Ю. Каракісом про спорудження школи (м. Київ, бульвар Дружби народів, 12б) за експериментальним проектом групи архітекторів інституту "Діпромісто", очолюваної Й.Ю. Каракісом.
176. Каракіс Й.Ю., Познанський С.С., Черпінський М.В. Експериментальна укрупнена школа з режимом широкої аерації // Рад. школа. - 1964. - № 11. - С. 94-98.

Керівництво, редагування

177. Дипломные работы архитектурного факультета Киевского строительного института // Архит. газета. - 1935. - Приложение к № 27: Проекты и постройки.
Розміщено 2 фотографії фасаду готелю у м. Києві за проектом архітектора П.С. Гасовського (керівник Й.Ю. Каракіс).
178. Соціялістичний (!) [Соціалістичний] Київ. - 1933. - № № 1-2, 3, 5-6, 7.
На 2-й с. обкладинки відмічена участь у роботі журналу господарників, спеціалістів і літераторів, серед яких архітектор Каракес (!) [Каракіс].
179. Шафран І., Мотиль В. Нові кадри радянських архітекторів: Роботи групи дипломантів архітектурного факультету Київського будівельного інституту // Соц. Київ. - 1936. - № 4. - С. 11-14.
На с. 14 згадується Й.Ю. Каракіс як керівник дипломного проекту.

Загальні роботи, в яких згадується Й.Ю. Каракіс

180. Агуф М.М. Средства и приемы архитектурной композиции массовой городской жилой застройки: На практике проектирования и строительства в УССР: Дис. на соискание учен. степени канд. архитектуры. / Науч. руководитель Я.А. Штейнберг. - К., 1962. - 275 с.: ил. - Библиогр.: 84 назв.
На с. 266 посилання на Й.Ю. Каракіса.
181. Архитектура Украинской ССР. Т.2. / Ред. кол.: В.И. Заболотный, Н.П. Северов, Г.В. Головко, И.А. Грабовский, П.Г. Юрченко. - К.: Изд-во АА УССР, 1951. - 133 с.: ил.
Про споруди Й. Каракіса - іл. 35 (музичне училище, м. Київ, 1935 р.); іл. 37, 38 - будівля дитсадка (1939 р.) та його інтер'єр.
182. Валентин Иванович Ежов: Биобиблиографический указатель построек, проектов, научных трудов и рукописных материалов (К 70-летию со дня рождения) / А.А. Пучков (сост.); НИИТИАГ. - К.: НИИТИАГ, 1997. - 64 с. - (Мастера отечественной архитектуры; Вып.1).
На с. 6 згадується Й.Ю. Каракіс, який був учителем В.І. Єжова.
183. Всеобщая история архитектуры. В 12 т. / Гл. ред. кол.: Н.В. Баранов (гл. ред.) [и др.]. Т. 12, кн. 1. - М.: Стройиздат. - 1975. - 755 с.: ил.
На с. 219 - фото житлового будинку (1935 р.) в м. Києві. Архітектор Й. Каракіс.
184. Головко Г.В. Вище вимогливість до творчості // Вісник АА УРСР. - 1952. - № 1. - С. 11-12.
Про Й.Ю. Каракіса див. на с. 11.
185. Головко Г.В., Ігнатов О.Н., Коломієць М.С. Архітектура України на новому етапі (1954-1964 рр.). - К.: Будівельник, 1964. - 210 с.
На с. 68 - інформація про будівництво шкіл у м. Києві за проектами архітектора Й. Каракіса. На с. 168 - фото житлового будинку галерейного типу на проспекті Титова у м. Дніпропетровську (1958 р.). На с. 178 - фото школи в Дарниці (м. Київ, 1962 р.).
186. Государственный исторический музей УССР: Фотопутеводитель. - К.: Мистецтво, 1988. - 223 с.: ил.
На с. 4 - фото будинку музею, на с. 5 - про будівництво споруди художньої школи на вул. Володимирській, 2 (нині - Національний музей історії України). Автор - Й. Каракіс.
187. Добровольский А.В. Творческая и научная деятельность: Авторские материалы для представления на соискание учен. степени докт. архитектуры / АСиА УССР. - К., 1963. - 30 с., 80 л. ил.
На с. 25 - інформація про форпроект розпланування і забудови Хрещатика (1-й тур). Автори - А. Добровольський, Я. Штейнберг, Й. Каракіс.
188. Єжов В.І. Не маю причин скаржитись на долю..." / Інтерв`ю зап. Н. Абесинова // Арх-ра України. - 1993. - № 2. - С. 26-31.
Про Й. Каракіса див. с. 29, 30.
189. За високу ідейність і майстерність // Вісник АА УРСР. - 1951. - № 3. - С. 3-4.
Про Й.Ю. Каракіса див. на с. 4.
190. Збірник архітектурно-будівельної інформації. - К.: Упр. в справах арх-ри при Раді Міністрів УРСР, БНТІ, 1947. - 65 с.
На с. 40 - про те, що в листопаді-грудні 1946 р. Спілка радянських архітекторів УРСР разом з інститутом "Діпроцивільбуд" провела конкурс на кращий проект житлового будинку на 30 і 40 м2 житлової площі. Вченим секретарем журі конкурсу був Й.Ю. Каракіс. На с. 56 - про те, що на республіканському конкурсі на складання проекту пам'ятника воїнам Радянської Армії рекомендовано для подальшої розробки проект скульптора Л. Муравіна та архітектора Й. Каракіса. Є фото макету пам'ятника у м. Сталіно. На с. 60 - про розробку експериментального проекту розпланування житлового мікрорайону в м. Кривому Розі (керівник - архітектор Й.Ю. Каракіс).
191. Игнатов О.Н. Борьба за социалистический реализм в архитектуре Украины в период построения социализма (1917-1937 гг.): Дис. на соискание учен. степени канд. архитектуры / Науч. руководитель канд. искусствоведения М.П. Цапенко. - К., 1954. - 271 с., 53 с. ил.: 177 фото. - Библиогр.: 116 назв.
На с. 167 - про конструктивізм в роботах Й.Ю. Каракіса. На с. 226-228 - аналіз поглядів Й.Ю. Каракіса на конструктивізм. На рис. 153, 155 - житловий будинок на вул. 25 Жовтня, на рис. 154 - житловий будинок на вул. Січневого повстання в м. Києві (архітектор Й.Ю. Каракіс).
192. Карманова И. Архитектор Павел Федотович Алешин: 120-летию со дня рождения посвящается // Стр-во & реконструкция. - 2001. - № 4. - С. 24-25.
Згадка про Й.Ю. Каракіса.
193. Киев. Что? Где? Как?: Фотопутеводитель / Автор текста Ю.Н. Холодков; Сост. В.В. Лисовский, Э.Я. Уманцева. - К.: Мыстэцтво, 1988. - 407 с.: ил.
На с. 197 - фото житлового будинку на вул. Січневого повстання, 3 (1935 р.), автор - архітектор Й.Ю. Каракіс; на с. 288 - будинок Державного історичного музею УРСР, споруджений 1937 р. за проектом Й.Ю. Каракіса (фото).
194. Київ: Історичний огляд (карти, ілюстрації, документи) / За ред. А.В. Кудрицького. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1982. - 232 с.: іл.
На с. 135 - фото будинків Національного музею історії України (1937-1939 рр.) та житлового на вул. Січневого повстання, 1/5 (1935 р.), збудованих за проектами Й.Ю. Каракіса.
195. Київ: Туристичний путівник / Авт. тексту М. Кальницький, В. Киркевич, М. Грицик. - К. - Львів: Центр Європи, 2001. - 693 с.: іл.
Про будівлі Й. Каракіса: на с. 76 - житловий будинок комскладу Київського військового округу в Георгіївському провулку, 2; на с. 48-51 - будинок Національного музею історії України (первісно - приміщення художньої школи, 1936-1937 рр., фото на с. 48); на с. 178 - про незавершене будівництво нової будівлі Єврейського театру (1930-і роки, вул. Хрещатик, 27-а); на с. 194-195 - житловий будинок (вул. Січневого повстання, 3) та дитячий садок заводу "Арсенал" (вул. Січневого повстання, 5) - реалізована частина проекту житлового комплексу; на с. 268 - ресторан "Динамо" (1934 р.), що розміщений понад Петровською алеєю як зразок архітектури доби конструктивізму; на с. 296-297 - будинок на вул. Інститутській, 15, що зводився як житло для військових (1934-1937 рр.).
196. Килессо С. К. Проектирование центра Киева в предвоенный период // Архитектура Киева: Сб. / КиевЗНИИЭП. - К., 1982. - С. 52-56.
На с. 52 - про залучення кращих архітектурних сил старшого покоління та молоді (згадується Й. Каракіс) до проведення робіт з реконструкції м. Києва в 30-х роках XX ст. На с. 54 - про проект розміщення Урядового центру.
197. Кілессо С. К. Архітектура Києва радянської доби // Нар. творчість та етнографія. - 1981. - № 5. - С. 11-22.
На с. 13, 14 - про проект центральної Урядової площі (архітектори Й.Ю. Каракіс та П.Г. Юрченко) та збудовані в Печерському районі столиці багатоповерхові житлові будинки (1934-1939 рр., архітектори С.В. Григор'єв, Й.Ю. Каракіс, М.Ф. Чорноморченко).
198. Коломиец Н.С. Колхозный клуб для сел Украинской ССР: Дис. на соискание учен. степени канд. архитектуры / Науч. руководитель действ. чл. АА УССР и СССР А.В. Власов; АА УССР. - К., 1950. - 297 с.: ил. Библиогр.: 99 назв.
На с. 17, 18, 293 - про результати роботи з пошуку раціональних рішень колгоспних клубів, проведеної в 1939-1940 рр. проектною організацією при Наркомосвіти УРСР "Шкілпроект", висвітлені Й.Ю. Каракісом у статті "Колгоспний клуб".
199. Кохан С. В., Кілессо С. К. О.М. Вербицький - архітектор і педагог. - К.: Будівельник, 1966. - 29 с.
На с. 24 - серед випускників Київського державного художнього інституту, учнів О.М. Вербицького, названих в першу чергу, - Й. Каракіс.
200. Лебедев Г.А. Народное искусство в архитектуре Украины (1900-1952 гг.): Дис. на соискание учен. степени канд. архитектуры / Науч. руководитель канд. искусствоведения М.П. Цапенко / АА УССР. - К., 1953. - 199 с.: 81 табл., 169 рис. - Библиогр.: 50 назв.
Критика будинку музичного училища архітектора Й.Ю. Каракіса (с. 127-128), зображення якого подано на рис. 134.
201. Лебедєв Г. Перекручувати історію негоже! Центр Києва міг бути на Михайлівській площі // Хрещатик. - 1999. - 18 листоп. (№ 93). - С. 14.
Згадується архітектор Й. Каракіс.
202. Лебедєв Г.О. Пошуки нових форм в українській архітектурі 20-х - початку 30-х років XX ст. // Українське мистецтвознавство. Респ. міжвід. зб. Вип.6. - К.: Наукова думка, 1974. - С.60-73: іл.
На с. 61 - про участь Й. Каракіса в Товаристві сучасних архітекторів України. На с. 71 - про участь у архітектурних конкурсах українських архітекторів, серед яких Й. Каракіс.
203. Масленкова Е.И. Художественные особенности архитектуры Киева (1933-1941 годы): Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. искусствоведения / Науч. руководитель канд. архитектуры О.Н. Игнатов; АН УССР; Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф. Рыльского. - К., 1974. - 22 с.
На с. 17 - про використання модернізованих форм народного зодчества в споруді ресторану "Динамо", побудованого в 1932-1939 рр., автори - Й.Ю. Каракіс, П.Ф. Савич.
204. Манучарова Н.Д. Конкурс на жилий будинок для індивідуальної забудови // Збірник архітектурно-будівельної інформації / Упр. в справах арх-ри при Раді Міністрів УРСР, БНТІ. - К., 1947. - С. 40.
Згадка про вченого секретаря журі конкурсу - архітектора, художника, доцента Й.Ю. Каракіса.
205. Нариси історії архітектури Української РСР (Радянський період) /АБіА УРСР, Ін-т теорії та історії арх-ри і буд. техніки. - К.: Держбудвидав УРСР, 1962. - 351 с.: іл. - Бібліогр.: с. 348-350.
Про Й. Каракіса на с. 93, 105 (план дитсадка заводу "Арсенал" у м. Києві), 108, 114, 155, 163. На рис. 84 - житловий будинок біля заводу "Арсенал" у м. Києві.
206. Обмен опытом в градостроительстве // Стр-во и арх-ра. - 1961. - № 4. - С. 40.
Й.Ю. Каракіс брав участь у роботі семінару з нових і прогресивних форм у галузі розпланування та забудови житлових районів міст і виступив з доповіддю про нові типові шкільні проекти.
207. Пам'ятки Києва: Путівник: (За матеріалами "Зводу пам'яток історії та культури м. Києва") / КМДА. - К., 1998. - 175 с.: іл., карти.
На с. 21 - про Будинок Червоної Армії і Флоту (вул. Грушевського, 30/1). На с. 30 - про житловий будинок для комскладу Червоної Армії, 1934-1937 рр. Автор - архітектор Й. Каракіс (табл. 8, фото 3).
208. [Первый Всесоюзный съезд советских архитекторов: Дневник съезда]: Архитектура союзных республик. Украинская ССР (содоклад Я.А. Штейнберга) // Арх-ра СССР. - 1937. - № 7-8. - С. 15-17.
Про роботи архітектора Й.Ю. Каракіса див. на с. 17.
209. Проблемы типового проектирования школ и детских учреждений: (По материалам республиканского совещания) // Стр-во и арх-ра. - 1961. - № 12. - С. 36-38.
Виступ головного архітектора проектів інституту "Діпромісто" Й.Ю. Каракіса на нараді з представленням проекту школи на 964 учні.
210. Программа по истории украинского искусства. В VI вып. Вып.II. Архитектура. - К.: Госстройиздат, 1956. - 127 с.: ил.
На с. 86 - про архітектуру будинків Військового відомства в м. Києві (1935-1939 рр., автор - Й.Ю. Каракіс).
211. Проектирование социалистических городов: Статьи и материалы для обмена опытом в области планировки и реконструкции городов / Под ред. В.И. Новикова. - К.: Изд. гос. ин-та проект. городов, 1946. - 75 с.
На с. 74 відмічено, що науково-дослідний відділ "Діпроміста" завершив експериментальне планування житлових районів-комплексів у містах Дніпропетровську і Кривому Розі. Серед групи архітекторів - Й.Ю. Каракіс.
212. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР. В 3 т. / Гл. редкол.: М.М. Жербин (гл. ред.) [и др.]. - К.: Наук. думка, 1989-1990.
Т.2. Строительная наука и техника в Украинской ССР в 1917-1941 гг. - 1990. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 231-235.
Про Й.Ю. Каракіса див.: с. 35 (фото проекту реконструкції Соцмістечка металургійного заводу у м. Кривий Ріг), с. 40 (фото житлового комплексу на вул. Січневого повстання у м. Києві, 1934-1940), 77, 215.
213. Скорик Л.П. "Киев превращается в огромный хутор" / Интервью зап. О. Федоренко // Бизнес. - 2002. - 28 янв. (№ 4 (471). - С. 8.
Згадка про архітектора Й.Ю. Каракіса.
214. Советская архитектура: Ежегодник. 1962-1963. - М.: Стройиздат, 1967. - 219 с.: ил.
На с. 72 - про восьмирічну школу на 960 учнів у м. Краматорську (автори - група архітекторів інституту "Діпромісто" на чолі з Й.Ю. Каракісом). Є фото фасаду, план першого поверху та майстерень, короткий опис проекту.
215. Современная советская архитектура. 1955-1980 гг.: Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Былинкина, А.В. Рябушина. - М.: Стройиздат, 1985. - 224 с.: ил.
Про Й.Ю. Каракіса - на с. 112.
216. Сучасна архітектура Радянської України / За ред. Г.В. Головка. - К.: Будівельник, 1974. - 151 с.
На с. 75 - фото школи в м. Донецьку на 1232 учні (1965 р.).
217. Чепелик В. Перед лицем вічності: У квітні 1996 р. виповнилось 100 років з дня народження архітектора Якова Ароновича Штейнберга (25.04.1896-11.02.1982) // Хроніка-2000. - 1998. - № 21-22 (Україна-Ізраїль). - С. 356-367.
Про Й.Ю. Каракіса згадується на с. 365.
218. Чепелик В. Творець українського необароко // Хроніка-2000. - 1997. - № 17-18 (Київ). - С. 307-330.
У статті, присвяченій українському архітектору Д.М. Дяченку, про Й.Ю. Каракіса згадується на с. 329.
219. Штейнберг Я.А. Процесс совершенствования архитектуры жилищного строительства в Украинской ССР (1955-1974 гг.): 18.00.02 - арх-ра жилых и обществ. зданий и сооружений: Дис. на соискание учен. степени д-ра архитектуры / КИСИ. - К., 1975. - 407 с.: ил. - Библиогр.: 162 назв.
На с. 13, 385 - про статтю Й.Ю. Каракіса з проектування житлових будинків галерейного типу.
220. Шулькевич М.М., Дмитренко Т.Д. Киев: Архитектурно-исторический очерк. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - К.: Будівельник, 1982. - 446 с.
На с. 201 - про будівництво школи з політехнічним навчанням на 920 учнів на бул. Дружби народів, 12 (1960 р.), автори - Й.Ю. Каракіс, С.Н. Сова, Н.Г. Савченко.
221. Шулькевич М.М. Київ: (Архітектурно-історичний нарис). - К.: Держбудвидав УРСР, 1958. - 316 с.: іл.
Фото проектів архітектора Й.Ю. Каракіса: житлового будинку на вул. Січневого повстання, 1/5 (1935 р.) - с. 194; будинку Історичного музею на вул. Володимирській, 2 (1937 р.) - с. 199.
222. Шулькевич М.М. Киев: Историко-архитектурный очерк. - К.: Будівельник, 1968. - 395 с.
На с. 130 відмічено формалістичний підхід до вирішення проблеми головного фасаду в будинках архітектора Й. Каракіса на вул. Жовтневої Революції, 17/19 та вул. Січневого Повстання, 1/5.
223. Ясиевич В.Е. Творчество И.И. Малоземова (1899-1954 гг.) // Стр-во и арх-ра. - 1980. - № 5. - С. 26-29.
У 1928 р. у м. Харкові створено Товариство сучасних архітекторів України (ТСАУ), до складу київського відділення якого ввійшов Й.Ю. Каракіс (с. 27).

ЗМІСТ
Передмова
Матеріали про життта та творчість І.Ю.Каракіса
Відомості в енциклопедичних та довідкових виданнях
Офіційні матеріли
Публікації про життя та діяльність
Проекти та збудовані споруди
Громадські споруди
Шкільні та дошкільні заклади
Інші споруди
Житлові будинки
Друкрвані праці, доповіді, виступи, бесіди
Керівництво, редагування
Загальні роботи, в яких згадується І.Ю.Каракіс

 

 
     

 
Hosted by uCoz